Golden Gate Management - Manpower

  

                 Successfully Provides MOU Foreign Workers To Top Thai Industries

          

       “ด้วยความรับผิดชอบ ประสบการณ์ และผลงานที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท                   ชั้นนำหลายแห่ง จึงมั่นใจว่าแรงงานมีคุณภาพและถูกกฎหมาย MOU 100%”      

        

        รับจัดหาแรงงานคนต่างด้าวพม่า,เขมร,ลาว เข้ามาทำงานในประเทศไทย ให้กับภาค             โรงงานอุตสาหกรรม SME ต่างๆอาทิ การแปรรูปอาหาร,การเกษตร,ยานยนต์,สิ่ง                 ทอ,เครื่องใช้ไฟฟ้า,อิเลคทรอนิคส์ รวมไปถึงการก่อสร้างซึ่งทางเรามีศูนย์ฝึกอบรม               แรงงาน จัดปฐมนิเทศแรงงานต่างด้าว และมีการทดสอบความถนัดทักษะ การเป็น               ช่างไม้,ช่างปูน,ช่างฉาบปูน,ช่างเชื่อม

 

       โดยในระหว่างนั้นเราจะมีเจ้าหน้าที่พิเศษช่วยดูแลช่วงฝึกงาน อบรมทักษะพื้นฐานเบื้อง          ต้นต่างๆให้ความรู้กับแรงงานต่างด้าวและทั้งกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท เพื่อ                  ให้แรงงานมีความเข้าใจ และมีคุณสมบัติพร้อมที่จะทำงาน

 

    

            Training Center & Services

·       จัดหา แรงงานต่างด้าว MOU ให้อุตสาหกรรมต่างๆ

·       จัดหา แรงงานต่างด้าว MOU ขั้นต่ำ 30 คนขึ้นไป

·       จัดหา แรงงานต่างด้าว MOU ผู้ชาย 100%

·       จัดหา แรงงานต่างด้าว MOU ผู้หญิง 100%

·       จัดหา แรงงานต่างด้าว MOU ผู้ชาย/หญิง 50%/50%

·       จัดหา แรงงานต่างด้าว MOU ผู้ชาย/หญิง 100%

 

 

  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,    แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว,   แรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว,    แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว,   แรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว,    แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว,   แรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว,   แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว,   แรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว,  แรงงานต่างด้าว, แรงงานต่างด้าว,   


Visitors: 32,834